Notater


Træ:  

Match 1 til 50 fra 888

      1 2 3 4 5 ... 18» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1

 
drengebarn, Dødfødt (I1862)
 
2
24-12-20 fundet i et andet MH træ.:
Fæstebonde. I slægtsbogen Ringgaard fra Gullerup ses af Nandrup fæsteprotokol 1818 et fæstebrev til Christen Lauersen Bovbjerg. Betingelserne for hoveriet fremgår klart. 
Bovbjerg, Christen Lausen (I53)
 
3
Beskæftigelse: Thorvald Nør Bovbjerg er Boelsmand i Lødderup 
Vad, Valborg Dinesen (I2146)
 
4 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kjeldbjerg, Egon (I172)
 
5
FT 1906: Bopæl Hørve, Ods, Holbæk, Danmark 
Jensen Bukh, Peder Mortensen (I1822)
 
6
FT 1930 https://www.myheritage.dk/research/collection-10181/1930-danmark-folketaelling?action=showRecord&itemId=3771735-&indId=individual-527019781-7500038&s=527019781

FT 1940 https://www.myheritage.dk/research/collection-10706/1940-danmark-folketaelling?action=showRecord&itemId=3747114-&indId=individual-527019781-7500038&s=527019781 
Basse, Johan Bertel Rasmussen (I1795)
 
7
Gårdfæster, Danmark, Thisted, Morsø Nørre, Bjergby, Bjergby 
Pedersen, Morten (I1818)
 
8
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=160276&side=138 - nr. 3, Ungkarl Anders Andersen af Børrup. Søn af Afholdsmand Andres Laursen og Hustru Ane Andersdatter ibid, født 25-11-1832, 27 Aar gl. - Pigen Maren Christensen Basse, Datter af Grdejer Christen Jensen Basse og Hustru Ane Marie Olesdatter Kaaa i Blegind, født 12-5-1837, 23 Aar gl. 
Basse, Maren Christensen (I1883)
 
9
I afskrift (PDF).: 1792 (248b) = 23/1 Christen Basse i Fregerslev jordet 75 år. 
Basse, Christen Rasmussen (I1902)
 
10
Knud Basse Jensby døde d. 29-8-1943.

Dødsårsag: Tyskernes overfald på Middelgrundtsfortet, 29 August 1943. Søndag den 29. august 1943 blev den 20 årige overkonstabel Knud Basse Jensby (20. februar 1923 - 29. august 1943) skudt og dræbt af tyske soldater, da den tyske hær overfaldt Middelgrundsfortet i København. Han blev begravet ved soldatergravene på Bispebjerg Kirkegård i København.

Inskription på mindesten rejst Smedebroen 16, Trige ved Århus
OVERKONSTABEL
KNUD BASSE JENSBY
BLEV FØDT I TRIGE SKOLE 20.2.1923
OG MELDTE SIG I 1942 TIL UDDANNELSE VED
KYSTDEFENSIONEN. HAN FALDT I AUGUST 1943
VED MIDDELGRUNDEN OG BLEV
BEGRAVET PÅ BISPEBJERG
HANS FØDEEGNS UNGE LOD STENEN
REJSE TIL MINDE OM HAM 
Jensby, Knud Basse (I2213)
 
11
Søn af Godsejer Christen Jensen Riis og Maren Riis
Godsejer "Blidstrup", ”Helleriisgaard”, med flere, (Godsejer) Ejer af Blidstrup 
Riis, Christen Christensen (I2125)
 
12
Ved hans Død 12. Juni 1930 skrev "Morsø Folke- blad" : "I Gaar er en af Øens gamle kendte Skikkelser gaaet bort. Det er Gaardejer Jens Bukh i Flade, som er død i en Alder af 81 ½ Aar.J. B. havde ikke været rask i de sidste halvandet Aar. Alderen begyndte at gøre sig stærkt gældende, og i den sidste Maaneds Tid maatte han ligge til Sengs. Det stod hans nærmeste klart, at det nu var paa det sidste. J. B. var født i den Gaard, han ejede til sin Død, og som er Bukh'ernes gamle Slægtsgaard "Baunegaard" i Flade. Hans smukke, ranke Skikkelse og hans milde, men samtidig myndige Væsen vil huskes af alle dem, der kendte ham og var kommet i Berøring med ham, hvad enten det var i det private Liv eller ved politiske Møder og Sammenkomster. Alle, der traf ham, blev snart klar over, at man her havde en rank Personlighed og et retskaffent Menneske for sig. Hele hans Færd var præget af hans redelige Sind og hans vamle Hjerte, og det vil vække Vemod, at han nu ikke er mere. Som den interesserede og velbegavede Mand, Jens Bukh var, kunde det ikke undgaas, at han kom til at tage sin Del af de offentlige Hverv. En Række Aar var han saaledes i Sogneraadet, og forskellige andre Tillidshverv havde han i Aarenes løb. Venstres gamle Frihedstanke havde i ham en varm Talsmand, og i mange Aar var han Formand for den stedlige Venstreforening, ligesom han vistnok i ca. 30 Aar var Valgmand til Landstingsvalgene. Ogsaa ved sidste Landstingsvalg deltog han som saadan. I en Aarrække og indtil sin Død har han siddet i Morsø Folkeblads Bestyrelse, hvor vi vil savne ham som den forstaaende og interesserede Mand, han var. Om Jens B.s Jordefærd skreves i "Morsø Folke- blad": .J. B.s gamle Gaard, hvis lange, rolige Længer ligger halvvejs skjult mellem Flade Bakker, laa badet i Solskin i Gaar, da Folk fra nær og fjern strømmede til for at følge dens Ejer til Graven. Der hvilede en egen Søndagsfred over den smukke Gaard, hvis Stuer efterhaanden fyldtes af Naboer, Slægtninge og Venner, mens andre stod i stille Klynger under de store, skyggefulde Træer eller spadserede i den idylliske Have. Den gamle Slægtsgaard mindede om Jens Bukh, som jo ogsaa har boet hele sit Liv der og præget den med sin ro lige og retlinede Personlighed. Der var den samme milde Fred over Omgivelserne, som der var over hans stoute Skikkelse. Ved Halvfemtiden blev den blomstersmykkede Baare sat ud i Gaarden, og man sang. ”Tænk naar en Gang den Taage er forsvunden ” Saa bad Lærer Søndergaard Fadervor, og efter endnu en Sang satte det store Tog af Biler - fire og tyve i Rad - sig i Bevægelse for at køre til Ansgarskirken i Øster Jølby. Efter Salmen "Jeg lever og ved” talte Pastor Krøigaard, der gik ud fra Paulus Ord til Timotheus: Strid Troens gode Strid og grib det evige Liv, til hvilket du er kaldet og har aflagt den gode Bekendelse". Det er - udtalte Pastor Krøigaard - Paulus Opfordring til denne yngre Medarbejder. Men naar han da tænker paa sit eget Liv, saa siger han paa sine gamle Dage for sit eget Vedkommende: Jeg har stridt den gode Strid, fuldendt Løbet og bevaret Troen. - Mon ikke mange snarere maa sige: Jeg har mange Gange i Striden givet op, og mit Løb er ikke blevet fuldendt. Jeg synes ikke, jeg har opnaaet det, som jeg skulde, og hvor sikker er min Tro. Men naar et Menneske kan sige som Paulus, saa ligger der jo ingen Selvros deri, saa er det ud fra den Bevidsthed, som Paulus et andet Sted giver Udtryk for: Af Guds Naade er jeg det, jeg er, og hans Naade imod mig har ikke været forgæves. Men kan et Menneske maaske være ængstelig for at sige det om sig selv, saa kan det maaske siges som et Vidnesbyrd om en anden, hos hvem man ser noget af dette virkeliggjort. Naar man tænker paa J. B., synes jeg, man møder noget af dette, at Troens gode Strid er stridt, at Løbet er fuldendt og i roen bevaret. At Troens gode Strid er stridt, det ligger jo deri, at et Menneske kan have Fred i sit Hjerte over for Døden. Og noget før Døden kom, kunde J. B. netop sige dette. Han vidste jo, hvad Vej det gik, og Tanken om Døden kan jo nok volde et Menneske Uro og Bekymring, kan gøre et Menneske angst og mismodigt, men J. B. sagde saa kønt: Jeg bad Gud, om han vilde give mig sin Fred, og den fik jeg". Det var Freden over for Døden, han havde fundet. Han lærte at sige Verden ret farvel, det, som ”aldrig lærtes her paa Jord, var Jesus, ej du i dit Ord hos os, som du er hjemme". Med J. B. er saa den sidste af de gamle Brødre, som har levet her paa Mors, gaaet bort. Der var over dem et eget Præg. Man kunde se og mærke, at de var i Slægt, og at det var en gammel Slægt, som havde Slægtspræget over sig. Ved at se paa dem, kom man til at tænke paa et Ord i Selma Lagerløfs Bog ”Ingmarsønnerne", hvor hun lader den gamle Enke sige: ” Vi Ingmarer bør give Folket et godt Eksempel. Vi skal vise, at vi er ydmyge over for Gud". Hos J. B. var der noget af denne Gudsfrygt, dette at være ydmyg over for Gud, dette at i Troen paa Gud og i Livet. af hans Naade, der er Livskilden. Det gjorde sig ikke saa stærkt gældende i hans Tale, men de, der kender lidt til Hjemmet ved, at Troen paa Gud og Livet med ham havde sin Plads i det Hjem og har præget det. Der var hos J. B. noget ægte, noget paalideligt, noget, som man fik Tillid til. Der var ikke noget overfladisk og ikke noget Stillen sig an, det var en gammel Bonde, en gammel kristen Bonde. Det er en af de Skikkelser, som vil blive savnet. Maatte der saa ske noget af det, der synges om i Sangen: Mens Graven kastes, Vuggen gynger, og Liv udsletter Dødens Spor, saa immer sig igen forynger hver ædel Slægt i Syd og Nord. Det, som var det inderste i den tidligere Slægts Liv, deres Gudsforhold, deres Tro, maatte det bestandig forynges t den kommende Slægt. J. B. sad jo i Slægtsgaarden. Den gamle Gaard var hans Hjem, og det var han stærkt knyttet til; men dog ikke stærkere, end at han forstod, hvor han virkelig har hjemme, saa at det, der gaar igennem den Salme, vi nu skal synge, var hans inderste Ønske og Tro og Haab: O, Gud ske Lov, det hjemad gaar, did op, hvor Faderhuset staar, højt over Kors og Grave, hvor Himmel-Broderen, Guds Søn, jo har beredt en Plads saa skøn for dem, som Hjemve have, Ja, Gud været lovet, at der er beredt en saadan Plads for dem, der Hjemve have, for dem, der er kommet ind i et levende Barneforhold til Gud, og som derfor vil være hjemme, hvor han bor Gud hjælpe os til at leve som hans Børn, leve i Barneforhold til Gud i vor Daabs Naade, og Gud give os, naar Timen kommer, at kunne komme hjem der, hvor han har beredt os Plads". Efter Præstens Tale, udtalte den gamle Anders Dissing nogle Mindeord om den afdøde, og saa sang man "O, Gud ske Lov, det hjemad gaar", Ved Graven, hvor Pastor Krøigaard forrettede Jordpaakastelsen, sang man "Krist stod op af Døde", og den afdødes Svoger, Sogneraadsformand P. Sandal, Bjergby, bragte Familiens Tak for den store Deltagelse. Han føjede dertil en personlig Tak til sin afdøde Svoger og Ven, der altid havde været en god Raadgiver for ham. J. B. var jo - sagde P. Sandal - en erfaren Mand. Det er ret sjældent, at en Mand faar Lov til at leve samme Sted i 81 Aar. J. B. havde den Lykke at komme til at bo i den gamle Slægtsgaard og bevare den, og det er sikkert et lykkeligt Liv, han har levet der sammen med sine Folk, med hvem han delte Glæder og Sorger i de begivenhedsrige Tider. Jeg vil gerne sige Tak for, hvad han har været for mig, og jeg vil her ved hans Grav sige, at han har været en god Mand for sin Hustru, en god Fader for sine Børn og en god Svoger og Ven. - Vi vil bevare hans Minde i taknemmelig Erindring. Den smukke Højtidelighed sluttede med Sangen "Kirke- klokke, ej til Hovedstæder".

- Med foranstaaende haaber jeg at have tegnet et sandt Billede af Jens Bukh, Maaske mangler dog det Drag af Lune og Langsomhed, som ellers var ejendommelig nok for ham, Følgende ubetydelige Træk kan minde om det: Der skulde være Kommunevalg, og Socialisterne vilde erobre Flertallet, Da J. B. saa det store Opbud af Socialdemokrater - med deres Koner, udbryder han; "Det her gaar sandelig gal'! a faar skam hjem efter An' '" - og Ane kom, og der kom en Ane mere; men det gik alligevel galt. Jeg husker, at jeg som Barn følte det som noget helt i sin Orden, at Farbroder Jens boede paa Slægtsgaarden; han repræsenterede, syntes jeg baade da og senere, mere end nogen anden S l æ g t e n, var ligesom dens Personliggørelse, om end han vel (som Peder Larsen og Povl) afgjort slægtede mest paa Klitgaardsiden. - Han var en god Mand. Jens Bukhs Kone lever endnu og bor i Gaarden, hvis Drift ledes af de to ugifte Døtre Sidsel og Karen. 
Bukh, Jens Jensen (I1825)
 
13 (forældre vies samme dag som søn vises i kirken) Basse, Christen Jensen (I1684)
 
14 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kristensen, Henriette Bovbjerg Choe (I1715)
 
15 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Christensen (Kjeldbjerg), Regin Bruun (I329)
 
16 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Jørgensen, Inger Lise Møller (I1448)
 
17 .
-------------------------------------------------------------
Tillæg til slægtsbogen i 1972
På side 10 i slægtsbogen fra 1962 skrev jeg, at det ikke var lykkedes at finde længere tilbage end til Jakob Larsen født 1726 og hans kone Maren Jensdatter f. 1747.
Som dreng kan jeg huske at "gamle Jakob", som min far kaldte ham (måske fordi han overlevede sin kone i 41 år og blev 84 år) efter min fars fortælling skulle have været ridefoged på godset Ørndrup på Mors og i mangel af bedre havelse engang af nådigherren var kaldt ind for at deltage i et spil kort. Ved dette spil skulle han have vundet en gård, nemlig den i Gullerup!! Jeg har tænkt at det var en historie. som man også kender fra andre steder.
Ved hjælp af én, vedrørende sådanne undersøgelser, sagkyndig på Landsarkivet i Viborg, der er gået videre med sagen, og det konstateres da, at gården virkelig har tilhørt Ørndrup gods. Det ses nemlig ved at søge i skifteprotokollerne fra Mors, for at finde det skifte som skal have fundet sted, efter at Jakob Larsens kone Maren Jensdatter er død i 1787.

Gårdens hartkorn var 10-5-2-1 og hørte under Ulstrup gods, hvor der 6/10-1774 udstedes et fæstebrev til Jacob Larsen på "sin iboende gård", så han har nok boet der fra giftermålet i 1768. Senere kommer gården under Ørndrup gods, hvorfra Jacob køber den til selveje d. 17/6-1790 for 30 rdl., der var fastsat i fæstebrevet som løsningssum. På sine ældre dage sælger Jacob gården til sønnen Lars Jacobsen.

I 1787 da hans kone Maren Jensdatter er død, foretages der et skifte, dette har Johannes Kjeldbjerg fundet, og lavet som et senere tillæg til bogen om "Slægten fra Kjeldbjerggaard".

Du kan læse om skiftet ved klikke på linket herunder.:
https://www.kjeldbjergslægten.dk/documents/Jakob-Larsen-skifte-1787.pdf 
Larsen, Jacob (I22)
 
18 .
23-12-20 fundet i et andet MH træ.:
En række oplysninger findes i "Slægten Ringgaard fra Gullerup", kap. 5.

Mens børnene sluttede sig til den grundtvigske verden, frimenighed og højskole vedblev Peder Ringgaard at søge sognets kirke. Som gammel fortalte han børnebørnene om, at da gården i 1828 blev flyttet op fra den gamle plads ved fjorden, blev laden flyttet samlet of storken, der havde rede derpå, forblev i reden under hele den lange flytning. 
Ringgaard, Peder Nielsen (I44)
 
19 .
Avisomtale af trafikulykken hvor Peder Sandal og hans søn Niels Henrik omkom. D. 23/9-1978
Tillæg tilnotat Peder Sandal

Overskrift: Biltyv stak af fra ulykke på Mors, hvor tre blev dræbt. Fem andre blev kvæstet.
Tre blev dræbt og fem andre blev kvæstet, deraf fire alvorligt, da en 20-årig biltyv fra Nykøbing Mors lørdag aften stødte frontalt sammen med en personbil ved opkørslen til Vildsundbroen.
Den unde mand havde sammen med tre af sine venner været i Ålborg, og på vejen hjem stjal han sammen med en kammerat en lastbil i Brovst. Da de nåede til Thisted, stjal kammeraten en anden lastbil. Ulykken skete, da den 20-årige mand var på vej mod Nykøbing. De dræbte er den 47-årige Peder Sandal, Gullerup på Mors, og hans 12-årige søn Niels Henrik, samt den seksårige Jeppe Nielsen, søn af dekoratør Kurt Nielsen, Koldby i Thy. Niels Henriks tvillingesøster Helle Sandal og deres 13-årige kusine Anne Mette Viig Jakobsen, datter af Hans Christian og Inger Jakobsen, Snedsted, blev livsfarligt kvæstede. Den 19-årige Jonna Nielsen, Flade på Mors og den 19-årige Karen Marie Sandal, datter af den dræbte Peder Sandal, fik svære kvæstelser, mens den eneste som slap med lettere kvæstelser var den 4-årige Thomas Nielsen, bror til den dræbte Jeppe Nielsen.
Den 20-årige mand er nu sigtet for uagtsomt manddrab, kørsel uden kørekort, spirituskørsel samt brugstyveri. Han har erkendt, at han har stjålet lastbilen og ramt personvognen på Vildsundbroen. Han har fortalt, at begge biler efter hans mening kørte for langt ude mod midten af vejbanen, da kollisionen skete.
Den unge mand stak af til fods efter ulykken, men blev fundet nogle timer senere flakkende om i gaderne i Nykøbing, angivet af sin ven i den anden stjålne lastvogn, som vendte tilbage til ulykkesstedet, da han hørte udrykningshornene.
De 20-årige blev løsladt efter endt afhøring hos politiet.

(Det er oplyst at datteren Karen Marie var barnepige for de 2 små drenge, og hun havde sin veninde Jonna med på turen.)
 
Sandal, Peder (I185)
 
20 Familie F634
 
21 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Søndergaard, Bodil Marie Cathrine (I2041)
 
22 (Han er tvillingebror til Peter) Jørgen Kristian Pedersen, er født og døbt på samme datoer! FORÆLDRE: Snedker Peder Pedersen Hustru og Johanne Jørgensen af Bering.

FADDERE: Snedker Peder Nielsen Hustru Ingerslev, Ku?? hus i Sørensen th Berring, Kurt Peder Nielsen Sv??lev og Gmd. Niels Munk, begge af Berring
---------------------------------------------------------

FT 1890 Bering, Kolt, Ning, Århus - https://www.myheritage.dk/research/collection-10188/1890-danmark-folketaelling?s=527019781&itemId=715619-&groupId=8ed89d3be3c55191ff6a727b7d441e60&indId=individual-527019781-7001222&action=showRecord

FT 1901: Løvel, Nørlyng, Viborg

Bopæl 1930: Århus 
Pedersen, Jørgen Kristian (I1679)
 
23 ◦Fra Slægtsbogen skrevet af Johannes Kjeldbjerg i 1962.
Karen Jakobsen f. 26/2 1910 gift med gdr. Kristen Bovbjerg, Flade. Dennes farmor var en Bovbjerg fra Fåretoft. Kr Bovbjerg var landstingsmand de sidste 4 år før dette ting ophævedes. Valgt af venstre. Skatterådsformand f. Morsø Skattekreds fra 1/2 1946. I ægteskabet blev der født 2 børn:Maren og Kresten. 
Jakobsen, Karen (I359)
 
24 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F432
 
25 02-05-2020 Niels har fundet vielsen i norsk kirkebog og de er gift d. 13-03-1757 (og IKKE som tidligere skrevet: gift 1. gang oktober 1776 med Abelone Kaa!) Familie F499
 
26 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Boll, Gunnar (I180)
 
27 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nielsen, Frede (I869)
 
28 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Uhre Olsen, Peder (I874)
 
29 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Jessen, Else Ringgaard (I879)
 
30 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Jessen, Karen Ringgaard (I876)
 
31 03-01-2009 efter slægtstræet over Ringgaard-slægten modtaget af Ole Windfeld Lund
2 CONT Politibetjent i København 
Kvejborg, Åge (I803)
 
32 03-01-2009 efter slægtstræet over Ringgaard-slægten modtaget af Ole Windfeld Lund
2 CONT slagtermester i Øster Jølby 
Jørgensen, Per (I807)
 
33 03-01-2009 efter slægtstræet over Ringgaard-slægten modtaget af Ole Windfeld Lund
2 CONT Uddeler i Gredstedbro 
Jensen, Johan (I884)
 
34 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Ringgaard, Mogens Henry (I760)
 
35 03-01-2009 efter slægtstræet over Ringgaard-slægten modtaget af Ole Windfeldt-Lund
2 CONT Ane og Laurids boede i Lødderup og fik 13 børn 
Buk, Ane (I674)
 
36 03-01-2009 efter slægtstræet over Ringgaard-slægten modtaget af Ole Windfeldt-Lund
2 CONT Bosted: Nr. Alslev, Varde 
Gregersen, Greger Poulsen (I701)
 
37 03-01-2009 efter slægtstræet over Ringgaard-slægten modtaget af Ole Windfeldt-Lund
2 CONT cand.jur.direktør mm 
Ringgaard, Laurids (I744)
 
38 03-01-2009 efter slægtstræet over Ringgaard-slægten modtaget af Ole Windfeldt-Lund
2 CONT dr.phil.professor, Århus 
Ringgaard, Kristian (I738)
 
39 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Ringgaard, Peter Dietz (I843)
 
40 03-01-2009 efter slægtstræet over Ringgaard-slægten modtaget af Ole Windfeldt-Lund
2 CONT Fik fødegården i Flade og døde kun 72 år gammel - havde 4 børn 
Buk, Jens (I675)
 
41 03-01-2009 efter slægtstræet over Ringgaard-slægten modtaget af Ole Windfeldt-Lund
2 CONT gartner, Westwood USA 
Johansen, Helge (I724)
 
42 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Andersen, Svend Åge (I780)
 
43 03-01-2009 efter slægtstræet over Ringgaard-slægten modtaget af Ole Windfeldt-Lund
2 CONT konditor i Silkeborg 
Ringgaard, Peder Ejnar (I731)
 
44 03-01-2009 efter slægtstræet over Ringgaard-slægten modtaget af Ole Windfeldt-Lund
2 CONT kørelærer, Nykøbing Mors 
Vestergaard, Karl (I777)
 
45 03-01-2009 efter slægtstræet over Ringgaard-slægten modtaget af Ole Windfeldt-Lund
2 CONT landbrugskandidat, Svendborg 
Johansen, Ejlif (I723)
 
46 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Zacho, Valdemar Niels (I763)
 
47 03-01-2009 efter slægtstræet over Ringgaard-slægten modtaget af Ole Windfeldt-Lund
2 CONT landmand, Ørting, Odder 
Pedersen, Åge (I718)
 
48 03-01-2009 efter slægtstræet over Ringgaard-slægten modtaget af Ole Windfeldt-Lund
2 CONT Landstingsmand, skatterådsformand fra 1946, døde 60 år gammel efterladende hustru, en datter og en søn 
Bovbjerg, Kristian (I706)
 
49 03-01-2009 efter slægtstræet over Ringgaard-slægten modtaget af Ole Windfeldt-Lund
2 CONT læge 
Kromann, Hans Mina (I733)
 
50 03-01-2009 efter slægtstræet over Ringgaard-slægten modtaget af Ole Windfeldt-Lund
2 CONT manufakturhandler, Nr. Åby, Fyn 
Ringgaard, Asger (I736)
 

      1 2 3 4 5 ... 18» Næste»